Säännöt

SHIATSU FINLAND ry
Yhdistyksen säännöt (pdf)

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Shiatsu Finland ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialueena on koko maa.

2. Tarkoitus ja toimintatavat
Yhdistyksen tarkoitus on
● edustaa ja tukea shiatsua ammatikseen harjoittavia
● vakiinnuttaa shiatsun asema yhtenä hyväksyttynä luontaislääkinnän hoitomuotona Suomessa
● jakaa tietoutta shiatsusta ja sen terveysvaikutuksista
● edistää shiatsuharjoittajien välistä yhteistyötä
● kehittää ja valvoa shiatsukoulutuksen tasoa
● laajentaa shiatsuharjoittajien yhteistyötä terveydenhuoltosektorin eri tahojen kanssa.

Yhdistys noudattaa periaatteissaan ja etiikassaan holistista ihmiskäsitystä pyrkien auttamaan ihmisiä kohti kokonaisvaltaista terveydentilaa. Tavoitteena on yhdistää shiatsun ammattilaiset riippumatta siitä, mitä tyylisuuntaa tai lähestymistapaa kukin edustaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
● seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä antaa näihin liittyviä kannanottoja
● välittää shiatsuun liittyvää tietoa esimerkiksi internetissä, artikkeleissa, julkaisuissa ja yleisöluennoilla
● tekee yhteistyötä shiatsua harjoittavien ja muiden luontaisterveysalan tahojen kanssa
● ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseniksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet
● ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia, koulutusta ja muita tapahtumia sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä
● pitää yllä yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa hallituksen toimesta

Yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenilleen valikoiman yhteistyökumppanien palveluita tukemaan ja helpottamaan käytännön shiatsuterapeutin työtä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
● ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
● omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan mm. arpajaisia ja rahankeräyksiä
● harjoittaa julkaisutoimintaa
● Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä sen toiminta saa muutenkaan olla pääasiallisesti taloudellista laatua.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäsen voi olla suomalainen tai ulkomaalainen luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka kunnioittaa yhdistyksen tarkoitusta ja noudattaa sen sääntöjä.Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksen perusteella hallitus. Kaikki shiatsuyhdistyksen jäsenet ovat oikeutettuja yhdistyksen jäsenetuihin.

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä shiatsua ammatillisesti harjoittava, shiatsua opiskeleva, harrastava tai muu henkilö joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja tarkoituksesta.

Varsinainen jäsen, joka harjoittaa shiatsua ammatillisesti, voi hakea yhdistyksen ylläpitämään hoitajarekisteriin. Hoitajarekisteriin haluavan ja hallituksen hänet sinne hyväksymän jäsenen tulee suorittaa kertaluontoinen hoitajarekisterimaksu, jonka suuruuden yhdistyksen hallitus päättää. Hoitajarekisterin kriteereistä päättää hallitus, ottaen huomioon henkilötietolain säännökset.
Jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus ja yksi ääni.

Kannattajajäsen
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänivaltaa.

Kunniajäsen
Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen yksimielisen esityksen perusteella. Kunniajäsenet ovat vapautettuja yhdistyksen jäsenmaksusta. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänivaltaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuten esimerkiksi sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen jos tämä
● on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut,
● on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
● ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinainen jäsen ja kannattajajäsen maksavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen kummallekin jäsenryhmälle erikseen määräämät jäsenmaksut. Jäsenmaksujen perimisestä huolehtii hallitus.

6. Hallitus
Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen lainmukaisena hallituksena toimii hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä vähintään 3 tai enintään 7 jäsentä.

Kannattajajäsenellä ei ole oikeutta osallistua hallitustyöskentelyyn.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet on vuorollaan erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoro arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Ulkopuolelta valitulla sihteerillä on hallituksen kokouksissa puhevalta mutta ei äänioikeutta.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, näistä jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-joulukuussa ja kevätkokous helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti tai kuten esimerkiksi sähköpostitse vaatii. Kirjallisessa vaatimuksessa on erikseen ilmoitettava koolle kutsumisen syy. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kaikki yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä kutsulla. Kutsu lähetetään sähköpostitse jäsenten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan myös yhdistyksen internetsivuilla.

11. Syyskokous ja kevätkokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. vahvistetaan tulevan tilikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksujen suuruus.
2. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
3. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tulevalla tilikaudelle
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset sekä hallitukselle määräajassa jätetyt aloitteet

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille tilivelvollisille.
3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallituksen esitykset sekä hallitukselle määräajassa
jätetyt aloitteet.

Mikäli jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti kuten esimerkiksi sähköpostitse hallitukselle 30 päivää ennen kokousta, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Näistä on erikseen mainittava kokouskutsussa. Päätös sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.